Prohlášení Charty 77.

Dne 15.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č.120) zveřejněny „Mezinárodní pakt o občanských a politických právech“a „Mezinárodní pakt o hospodářských,sociálních a kulturních právech“., které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23.3.1976. Od té doby mají i naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Svobody a práva lidí, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových sil, a jejich uzákonění může významně pomoci humánnímu vývoji naší společnosti.

Vítáme proto , že Československá socialistická republika k těmto paktům přistoupila. Jejich zveřejněním nám ale zároveň s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší republice zatím – bohužel – jen na papíře.

Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu:

Desítkám tisíc občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování zestrany úřadů i společenských organizací: Zbaveni jakékoliv možností bránit se , stávají se prakticky obětmi apartheidu. Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule prvního paktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní i jiné možnosti.

V rozporu s článkem l3 druhého paktu , zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory anebo dokonce pro názory jejich rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být buď sami anebo jejich děti zbavení práva na vzdělání. Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ či „prostřednictvím umění“ (bod 2 článku 19 prvního paktu) je stíháno nejen mímosoudně, ale i soudně, často pod rouškou kriminálního obvinění (jak o tom svědčí právě probíhající procesy s mladými hudebníky).

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filosofický či vědecký názor nebo umělecký projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn. je znemožněna možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandou (zákonná ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 17 prvního paktu, v praxi neexistuje (lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý pokus dosáhnout nápravy nebo opravy soudní cestou, v oblasti duchovní a kulturní tvorby je vyloučena otevřená diskuse. Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků a jiných občanů je diskriminováno jenom proto, že před lety legálně zveřejňovali či otevřeně vyslovovali názory, které současná politická moc odsuzuje.

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu je systematicky omezována mocenskou svévolí: oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce: existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem či skutkem projeví, potlačováním výuky náboženství a pod.

Nástrojem omezení a často i potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. Ústava ČSSR a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah ani formu, ani tvorbu a aplikaci takových rozhodnutí, jsou často jen ústní, občanům vesměs neznámá a jimi nekontrolovatelná. Jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a své vlastní hierarchii, přitom však rozhodujícím způsobem ovlivňují činnost zákonodárných i výkonných orgánů státní správy, justice , odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, jiných politických stran, podniků, závodů, ústavů, úřadů, škol a dalších zařízení, přičemž jejich příkazy mají přednost i před zákonem. Dostanou-li se organizace nebo občané při výkladu svých práv či povinností do rozporu a direktivou, nemohou se obráti k nestranné instituci, protože žádná neexistuje. Tím vším jsou vážně omezena práva vyplývající z článků 21 a 22 prvního paktu (právo sdružovat se a zákaz jakéhokoliv omezení jeho výkonu (i článků 25) rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí (a 26) vyloučení diskriminace před zákonem. Tento stav také brání dělníkům a ostatním pracujícím zakládat bez jakýchkoliv omezení odborové a jiné organizace k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů a svobodně využívat práva na stávku (bod l článku 8 a druhého paktu).

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (článek 17 prvního paktu) jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získaných často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby) apod. Často přitom zasahuje do rozhodování zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů a organizací, ovlivňuje justiční orgány a řídí propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. Tato činnost není regulována zákony je tajná a občan se proti ní nemůže nijak bránit.

V případech politicky motivovaného trestního stíhání porušují vyšetřovací a justiční orgány práva obviněných a jejich obhajoby , zaručované článkem l4 prvního paktu i československými zákony. Ve věznicích se s takto odsouzenými lidmi zachází způsobem, který porušuje lidskou důstojnost vězněných, ohrožuje jejich zdraví a snaží se je morálně zlomit. Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanu právo svobodně opustit svou zem, pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno na různé nepřípustné podmínky. Svévolně se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům z nichž mnozí nemohou navštívit ČSSR například jen proto,že se pracovně či přátelsky stýkali s osobami u nás diskriminovanými.

Někteří občané – ať soukromě, na pracovišti nebo veřejně, což je prakticky možné jen v zahraničních sdělovacích prostředcích – na soustavné porušování lidských práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v konkrétních případech nápravy, jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy nebo se stávají předmětem vyšetřování.

Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především na politickou a státní moc, ale nejen na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně

zavazují nejen vlády, ale i všechny občany. Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k ní a společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedly nás k myšlence vytvořit Chartu 77, jejíž vznik dnes oznamujeme.

Charta 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě, těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku a které souhrně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN.

Charta 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život i práci.

Charta 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každy, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.

Charta 77 není základnou k opoziční politické činnosti.Chce sloužit obecnému zájmu jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západě i Východě. Nechce tedy vytyčovat vlastní programy politických či společenských reforem nebo změn, ale vést v oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat atd. Svým symbolickým jménem zdůrazňuje Charta 77 , že vzniká na prahu roku, který byl prohlášen Rokem práv politických vězňů a v němž má bělehradská konference zkoumat plnění závazků z Helsink. Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof. dr. Jana Patočku DrSc, Václava Havla a prof. dr. Jiřího Hájka, DrSc úlohou mluvčích Charty 77. Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními a jinými organizacemi, tak před naší i světovou veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů. V nás i v dalších občanech f, kteří se připojují, budou mít své spolupracovníky, kteří se s nimi účastní potřebných jednání, ujmou se dílčích úkolů a budou s nimi sdílet veškerou odpovědnost.

Věříme, že Charta 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a žili jako svobodní lidé.

V Praze 1.ledna 1977

 

Podepsani:

Milan Balabán, duchovní

dr. Karel Bartošek CSc, historik

Jaroslav Bašta, dělník

ing. Rudolf Battěk, sociolog

Jiří Bednář, elektrikář

Otka Bednářová, novinářka

ing. Antonín Bělohoubek, technik

dr. Jan Beránek, historik

Jitka Bidlasová, úřednice

prof. dr. Frantšek Bláha, lékař

Jaroslav Broský, býv. stát. zam.

dr. Jiří Brabec CSc, literární historik

Vratislav Brabenec, hudebník

Eugen Brikcius, svob. povolání

dr. Toman Brod, CSc, historik

Aleš Březina, zřízenec

ing. Stanislav Budín, novinář

doc. dr. Josef Císařovský, výtv. kritik

ing. Karel Čejka , technik

Otto Černý, dělník

prof. dr. Václav Černý, dr. h. c. lit. historik

Miroslava Černá-Filipová, novinářka

Egon Čierny, orientalista

dr. Jiří Čutka, vědecký pracovník

Jiří Daníček, dělník

Juraj Daubner, filolog

Ivan Dejmal, dělník

Jiří Dienstbier, novinář

Zuzana Dienstbierová, psycholožka

Luboš Dobrovský, novinář

ing. Petr Dobrovský, technik

Bohumil Doležaql, lit. kritik

dr. Jiří Doležal CSc, historik

doc. dr. Irena Dubská, filosofka

dr. Ivan Dubský CSc, filosf

Ladislav Dvořák, spisovatel

Michael Dymáček, matematik

dr. Vratislav Effenberger CSc, estetik

Anna Fárová, historička umění

Zdeněk Fořt, novinář

ing. Karedl Fridrich, ekonom

Jiří Frodl, novinář

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc, politik

doc. Miloš Hájek , CSc, historik

Jiří Hanák, novinář

Olaf Hanel, výtvarník

ing. Jiří Hanzelka, spisovatel

Václav Havel, spisovatel

Zbyněk Hejda, spisovatel

dr. Ladislav Hejdánek, filosof

Josef Hiršal, spisovatel

dr. Josef Hodic, historik

dr. Miroslava Holubová, histofrička umění

Robert Horák, býv. polit. prac.

ing. Milan Hošek, býv. stát. zam.

Jiřina Hrábková, novinářka

ing. dr. Oldřich Hromádko, býv. plukovník SNB

Marie Hromádková, býv. polit. pracovnice

doc. Milan Hubl CSc, historik

dr. Václav Hyndrák, historik

zasl. umělkyně Vlasta Chramostová, herečka

dr. Karel Jaroš, CSc, býv. polit. pracovník

dr. Oldřich Jaroš, historik

doc. dr. Věra Jarošová, historička

prof. dr. Zdeněk Jičínský DrSc, právník

ing. Otakar Jílek, ekonom

ing. Jaroslav Jíra, technik

Karel Jiráček, býv. stát. zam.

doc. dr. František Jiránek, pedagog

Věra Jirousová, historička umění

Jaroslav Jírů CSc, historik

dr. Miroslav Jodl CSc, sociolog

dr. Josef John, právník

ing. Jarmila Johnová, ekonomka

ing. Jiří Judl, technik

Pavel Juráček, film. režisér

Petr Kabeš, spisovatel

dr. Oldřich Kaderka, právník a politik

prof. dr. Miroslav Kadlec, ekonom

prof. dr. Vladimír Kadlec, ekonom a politik

dr. Erika Kadlecová, CSc, socioložka

Svatopluk Karásek, duchovní

prof. dr. Vladimír Kašík, historik

dr. František Kautman CSc, lit. historik

Alexandr Kliment, spisovatel

dr. Bohumil Klípa CSc, historik

prof. dr. Jaroslav Klofáč DrSc, sociolog

doc. dr. Vladimír Klokočka, právník

ing. Alfréd Kocáb, duchovní

Zina Kočová, studující

doc. dr. Luboš Kohout , CSc, politolog

Pavel Kohout, spisovatel

Jiří Kolář, spisovatel a výtvarník

dr. Božena Komárková, pedagožka

dr. Václav V. Komeda, historik

Vavřinec Korčiš ml. dělník

Vavřinec Korčiš st. sociolog

dr. Jiří Kořínek, ekonom

dr. Karel Kostroun, loit. historik

Anna Koutná, úřednice

doc. ing. Miroslav Král , CSc, vědecký pracovník

dr. František Kriegel, politik a lékař

Andrej Krob, dělník

doc. dr. Jan Křen DrSc, historik

Marta Kubišová, zpěvačka

Karel Kyncl novinář

dr. Michal Lakatoš CSc, právník

Jiří Lederer, novinář

Pavel Landovský, herec

ing. Jan Leštínský, technik

dr. Ladislav Liz, býv. polit. prac.

Oldřich Liška, býv. stát. zam.

Jaromír Litera, býv. polit. prac.

Jan Lopatka, lit. kritik

dr. Emil Ludvík , hud. skladatel

Klement Lukeš

dr. Sergej Machonín, div. kritik a překladatel

prof. dr. Milan Machovec, DrSc, filosof

Anna Marvanová, novinářka

Jelena Mašínová, scénaristka

Ivan Medek, hudební publicista

doc. dr. Hana Nejdrová CSc, historička

dr. Evžen Menert, CSc, filosof

doc. dr. Jaroslav Mezník, historik

doc. dr. Jan Mlynárik, historik

doc. dr. Zdeněk Mlynář, CSc, právník a politik

Kamila Moučková, televizní hlasatelka

Jiří Mrázek, topič

dr. Pavel Muraško, filolog

Jiří Müller

Jan Nedvěd, novinář

Dana Němcová, psycholožka

Jiří Němec, psycholog

dr. Vladimír Nepraš, novinář

Jana Neumannová, CSc, historička

Václav Novák, býv. státní zam.

dr. Jaroslav Opat, DrSc, historik

dr. Milan Otáhal, CSc, historik

dr. Ludvík Pacovský, novinář

Jiří Pallas, technik

Martin Palouš, programátor

doc. dr. Radim Palouš, pedagog

prof. dr. Jan Patočka, DrSc, dr. h. c. filosof

Jan Patočka ml., dělník

dr. František Pavlíček, spisovatel

Karel Pecka , spisovatel

Jan Petránek, novinář

Tomáš Pěkný, novinář

dr. Karel Pichlík, historik

dr. Petr Pithard, právník

ing. Zdeněk Pokorný, technik

Vladimír Příkazský, novinář

Drahuše Proboštová, novinařka

Jana Převratská, pedagožka

dr. Zdeněk Přikryl, politolog

Miloš Rejchrt, duchovní

Zuzana Richterová, v domácnosti

Aleš Richtr, dělník

dr. Milan Richtr , právník

Vladimír Říha, pedagog

generálporučík Vilém Sacher

Vojtěch Sedláček, programátor

Helena Seidlová, knihovnice

národní umělec Jaroslav Seifert, básník

dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, právnička a diplomatka

Jan Schneider, dělník

Karol Sidon, spisovatel

Josefa Slánská

ing. Rudolf Slánský, technik

Václav Slavík, politolog

Eliška Skřenková

Jan Sokol, technik

doc. dr. Jan Souček, sociolog

ing. Josef Stehlík, býv. polit. prac.

Dana Stehlíková

dr. Eva Stuchlíková, psycholožka

Vladimír Stera, býv. stát. zam.

Jana Sternová

dr. Čestmír Suchý, novinář

Jaroslav Suk, dělník

Věra Suková, novinářka

Jan Šabata, topič

doc. dr. Jan Šabata, CSc, psycholog a býv. polit. prac.

Václav Šabata, výtvarník

Anna Šabatová, ml. , úřednice

Jan Šafránek, výtvarník

doc. dr. Brantišek Šamalík DrSc, právník a politolog

ing. Václav Šebek, architekt

ing. Jana Šebková, technička

prof. ing. Věnek Šilhan, CSc, ekonom

dr. Libuše Šilhanová, CSc, socioložka

Ivana Šimková, psycholožka

doc. ing. Bohumil Šimon CSc, ekonom a politik

Jan Šimsa, duchovní

doc. ing. Jan Šindelář CSc, filosof

Vladimír Škutina, novinář

Pavel Šremer, mikrobiolog

Miluše Števichová, dělnice

Marie Štolovká, důchodkyně

Věra Šťovíčková , novinářka

dr. Miroslav Šumavský, historik

Petruška Šustrová, úřednice

Marie Švermová

prof. dr. Vladimír Tardy, psycholog a filosof

zasl. umělec Dominik Tatarka, spisovatel

dr. Jan Tesař, historik

dr. Julius Tomin, filosof

Josef Topol , spisovatel

Jan Trefulka, spisovatel

dr. ing. Jakub Trojan, duchovní

Václav Trojan, programátor

dr. Miroslav Tyl, technik

dr. Milan Uhde, spisovatel

Petr Uhl, technik

Zdeněk Urbánek, spisovatel a překladatel

doc. dr. Růžena Vacková, historička umění

Ludvík Vaculík, spisovatel

Jiří Vančura, historik

František Vaněček, novinář

Dagmar Vaněčková, novinářka

dr. Zdeněk Vašíček, historik

dr. Jaroslav Vitáček, býv. polit. prac.

Jan Vladislav, spisovatel

Tomáš Vlasák, dělník

František Vodsloň, politik

Josef Vohryzek, překladatel

Zdeněk Vokatý, dělník

Přemysl Vondra, novinář

ing. Alois Vyroubal, technik

dr. Václav Vrabec, novinář a historik

Jaromír Wíšo, výtvarník

Jiří Záruba, architekt

dr. Jiřina Zelenková, lékařka

Rudolf Zeman, novinář

Zdeněk Zikmundovský, býv. stát. zam.

doc. ing. Rudolf Zukal CSc, ekonom

doc. dr. Josef Zvěřina, duchovní

Petr Zeman, biolog

dr. Pavel Rychetský, právník

Jiří Ruml novinář

Charta 77

Helena Abrahámová • František Adamec • Jaroslav Adamec • Josef Adámek ml. • Stanislav Adámek • Richard Adamíček •
Jaroslav Achrer • Pavel Aixner • Libor Albert • Ilektra Almeditu • Roman Ammer • Martin Antoš • Ivan Arabčuk • Jiří
Arabčuk • Jiří Aubrecht • Michaela Auerová • Mojmír Babáček • ing. Josef Balabán • Lumír Balabán • Milan Balabán •
Vladimír Balabán • Dagmar Balabánová • Jan Balaj • doc. Stanislav Balák CSc. • Ivan Bálek • Zdeněk Bálek • Pavel Barna •
Vladimír Baron • Bohuslav Bárta • Zdeněk Bárta • ing. Petr Bartoš • Vladimír Bartoš • Zdeněk Bartoš PhDr. • Karel
Bartošek CSc. • Zdeněk Bartošek • Hana Bartošová • Michal Bártů • PhDr. Václav Bartůšek • Jaroslav Bašta • Tomáš
Baštinec • Robert Bator • ing. Rudolf Battěk • Edmund Bauer • Petr Baxant • Eva Baxantová • Luboš Bažant • Jan Bednář •
Jiří Bednář • Josef Bednařík • Josef Bednařík • Irena Bednářová • Otta Bednářová • Robert Bekr • Jindřich Belant •
Jarmila Bělíková • ing. Antonín Bělohoubek • Miroslav Bělovský • PhDr. Václav Benda • Jozef Benedek • Ladislav Benedek •
František Beneš • Jaroslav Beneš • Jaroslava Benešová • Marie Benetková • Zbyněk Benýšek • Jaroslav Beran • Jaroslav
Beran • Jaroslav Beran ml. • Jiří Beran • Miloslav Beran • dr. Jan Beránek CSc. • Milan Beránek • Věra Beranová • Rudolf
Bereza • Jiří Berger • dr. Pavel Bergmann • prof. dr. Vilibald Bezdíček CSc. • Jitka Bidlasová • Ivan Bierhanzl • Robert
Biffer • Pavel Bílek • Stanislav Bílý • Ivan Binar • Karel Biňovec • ing. Tomáš Bísek • Daniela Bísková • Václav Blabolil •
prof. dr. František Bláha • Miroslav Blahůšek • Pavel Blatný • dr. Pavel Bláža • Alexandr Blažík ml. • Jaroslav Blažke •
Marie Blažková • František Boháč • Richard Boháč • Miloslav Boháček • Jaroslav Böhm • Lubomír Böhm • John Bok • ing.
Antonie Boková • Oto Bokroš • Lubomír Bolf • Jiří Boreš • Lída Borešová • Jaroslav Borský • Stanislav Borůvka • Vladimír
Bosák • Marie Bosáková • Antonie Boťová • Václav Bouček • Vladimír Bouček • Zdeněk Bonaventura Bouše • Jan Brabec •
dr. Jiří Brabec CSc. • Vratislav Brabenec • ing. Vladimír Braha • Eva Brahová • Rostislav Brát • ing. Pavel Bratinka • Jan
Brázda • Mário Brejcha • Viktor Breth ml. • Nika Brettschneiderová • Miroslav Breznický • Eugen Brikcius • dr. Toman
Brod CSc. • Zdeněk Broďák • Daniela Brodská • Jana Brodská • Petr Brodský • Irena Brojírová • Petr Brousek • Aloisie
Broušková • Rudolf Brožek • Věra Brožková • PhDr. Eva Brožová CSc. • Tomáš Brunclík • Josef Brychta ml. • Aleš Březina •
Stanislav Březina • Jiří Bubák • Petr Buben • Milan Bubla • František Bublan • ing. Stanislav Budín • Vlastimil Bujárek •
Stanislav Bujnoch • Ludmila Bujnochová • Zdeněk Buk • Helena Bukovanská • Josef Buňka • Petr Buňka • dr. Jiří Burda •
Libor Burda • ing. Jaroslav Bureš • Karel Bureš • Slavomír Bureš • Jaromír Burger • Hedvika Burgerová • Petr Burian •
Šárka Buriánková • Pavel Buršík • Antonín Bušta • Naděžda Cachová • Michal Cedrych • Tomáš Cejp • Ladislav Cerman •
Vladimír Cerman • Petr Cibulka • Věra Cibulková • Jan Cigánek • Miloš Cihelka • Vladimír Cihelka • Radek Cihla • Daniela
Cíchová • Jaroslav Cinibulk • Helena Ciprová • ing. Blanka Císařovská • doc. dr. Josef Císařovský • Viktor Cohorna • ing.
Stanislav Coufal • Karel Coural • ing. Bohuslav Cuhra • ing. Jaroslav Cuhra • Jarmila Cuhrová • Jana Čadová • Miloš
Čečrdle • Jaromír Čech • Petr Čech • Vlado Čech • Jiřina Čechová • Miluše Čechová • Jaromír Čechura • ing. František
Čejka • ing. Karel Čejka • Miroslav Čekal • David Čepička • Jan Čepička • Miroslava Černá-Filipová • Ivan Černega • Jiří
Černega • Michal Černega • Zdeňka Černegová • Václav Černík • Jan Černocký • Hana Černohorská • Alan Černohous •
Albert Černý • Kamil Miroslav Černý • Miloslav Černý • Ondřej Černý • Otto Černý • prof. dr. Václav Černý dr. h. c. •
Václav Černý • Vladimír Červený • Stanislav Červeň • ing. Zdeněk Čeřovský • Egon Čierny • dr. Stanislav Čihák • Alice
Číhalová • Josef Čížek • Marek Čmelík • dr. Jiří Čutka • Milan Daler • Ladislav Dalloš • Věra Daněčková • Jaroslav Daňhel
ml. • Jiří Daníček • Juraj Daubner • Tomáš David • Josef Decastello • Jiří Dedecius • Karel Dedecius • Miroslav Dedecius •
Ivan Dejmal • František Derfler • Otakar Děták • Jiří Devátý • Stanislav Devátý • Ludovít Didi • Mária Didiová • Jiří
Dienstbier • Květa Dienstbierová • Zuzana Dienstbierová • Václav Diviš • Marie Divišová • Ondřej Dlab • Pavel Dobák •
Jiří Dobaka • Blanka Dobešová • Jana Dobrá • Adrián Dobrovodský • Luboš Dobrovský • ing. Petr Dobrovský • Marie
Dočekalová • Ivo Dočkal • ing. Jindřich Dohnal • Luboš Dohnal • Blanka Dohnalová • Antonín Dolejš • Blanka Dolejšová •
Bohumil Doležal • Jiří Doležal • dr. Jiří Doležal CSc. • Josef Doležal • Vladimír Doležal • Jarmila Doležalová • Jiří Doněk •
František Dostál • Květoslav Doubek • Vladimír Doubek • Jan Doucha • Jaroslav Doucha • Radomír Doupovec • Jan
Drevenka • Vlasta Drobná • Jozef Drobný • René Dross • ing. Miroslav Drozd • Růžena Drozdová • doc. dr. Irena Dubská
CSc. • dr. Ivan Dubský CSc. • Karel Duda • Leoš Duda • Miroslav Dudes • Ivan Duchoň • Michaela Dupalová • Miklós
Duray • Jan Dus • Michael Dus • Anna Dusová • Pavla Dusová • Jan Dvořáček • Bára Dvořáčková • Jaroslav Dvořák •
Josef Dvořák • Josef Dvořák • Ladislav Dvořák • Vladimír Dvořák • Vladimír Dvořák • Zdeněk Dvořák • Jiřina Dvořáková •
Michael Dymáček • Michal Dziaček • dr. Vratislav Effenberger CSc. • Věra Eisenbergerová • Monika Elšíková • Vladimír
Ersteňuk • Irena Ersteňuková • Leoš Exler • Jitka Exlerová • Jan Fábera • Jaroslav Fábera • Jana Faifrová • Růžena
Faitová • Jiří Fajmon • Luboš Faltys • Luděk Farkaš • Anna Fárová • Miroslav Fasura • Miroslav Feigel • Ivan Fejfar •
Lubomír Fiala • Petr Fiala • Přemysl Fialka • Hana Fialová • Jaroslav Fic • Marta Fidlerová • Jiří Fiedor • MUDr. Jan
Fiksa • Jan Filip • Antonie Fischerová • Miluše Fischerová • Jitka Fišerová • Jefim Fištejn • Miloš Fládr • Silvie Flaková •
RNDr. Václav Flandera • Josef Florián • Lumír Foldyna • Otto Foral • Petr Formánek • dr. Eva Formánková • František
Foršt • Zdeněk Fořt • Ivana Fotlová • Karel Freund • Jaroslav Fridrich • ing. Karel Fridrich • Jiří Frodl • Petr Fuchs • Petr
Furiak • Miroslav Gábor • Josef Gabriš • dr. Jana Gajzlerová • Jiří Galuška • Luisa Geisslerová • Milena Geussová • Pavol
Giertl • Jaromír Glac • Rudolf Glamoš • Jan Glanc • Anděla Goldmanová • Robert Gombík • Gabriel Gössl • Roman Grič •
Viktor Groh • Jiří Gruntorád • Jiří Gruša • Martin Gruša • Karel Habal • Jiří Habrovec • Emil Hadač • Zdeněk Hadam • Jan
Haičman • Eva Haičmanová • ing. Josef Hait • Bohumír Hájek • prof. dr. Jiří Hájek DrSc. • doc. Miloš Hájek CSc. • ing.
Vladimír Hajný • Tomáš Haleš • Richard Hamza • Jiří Hanák • Olaf Hanel • Dušan Hanza • Bohumil Hanzel • ing. Jiří
Hanzelka • František Hanzlíček • Petr Hanzlík • Lenka Hanzová • Vítězslav Haramule • Marta Haramulová • Ladislav
Harant • Eva Harantová • Martin Harníček • Jiří Hartych • Martin Hassa • Zdeněk Haštaba • Květa Hauková • Václav
Havel • Karel Havelka • Milan Havelka • Marie Havelková • Jan Havlíček • Karel Havlíček • Jaroslav Havlík • Otto Havlík •
Olga Havlová • Věra Havlová • Jan Havránek • Josef Havránek • Zdeněk Hayer • Miroslav Hejda • Václav Hejda • Zbyněk
Hejda • dr. Ladislav Hejdánek • Vilém Hejl • Oleg Hejnyš • dr. František Helešic CSc. • Jiří Hemzal • doc. ing. Jiří Hermach
CSc. • Slavomil Herynk • Pavel Heřman • Pavel Heřman ml. • Karel Hewanicki • Martin Hildeman • Štefan Hiroš • Josef
Hiršal • Pavel Hlaváč • Josef Hlaváček • Ludvík Hlaváček • Slavěna Hlaváčková • Věra Hlaváčková • Petr Hlavatý • Pavel
Hlavoněk • Dagmar Hlavsová • Roman Hlinský • Pavel Hnojský • Petr Hocke • dr. Josef Hodic • Leopold Hoffman • Martin
Höger • František Hochman • Martin Holata • Vítězslav Holata • ing. Hana Holcnerová • Petr Holeček • ing. Tomáš
Holenda • Pavel Holeš • Martin Holiš • Ivana Holotová • Miroslav Holovský • Ladislav Holub • ing. Marie Holubcová
CSc. • Eva Holubová • dr. Miloslava Holubová • Stanislav Homola • Vít Bohumil Homolka • Alena Honzíková • František
Horáček • František Horáček • Jiří Horák • Jiří Horák • Martin Horák • dr. Petr Horák • Robert Horák • Zdeněk Horák •
dr. Daňa Horáková • Milada Horáková • Emil Horčík • Svatopluk Horečka • Alexandra Horká • František Horký • Milan
Hörmann • Josef Horn • Vladislav Horný • František Horváth • Vladimíra Horváthová • Radek Hořčica • Milan Hořínek •
ing. Milan Hošek • Ivona Hošková • Karel Hötzel • ing. arch. Matouš Houba • Karel Houska • ing. Petr Hoza • František
Hrabal • Miroslav Hrabáň ml. • Jan Hrabina • Jiřina Hrábková • Antonín Hradecký • Jaroslav Hradecký • Ludvík Hradilek •
ing. Tomáš Hradílek • Simona Hradílková • Jiří Hradský • Petr Hrach • Josef Hrazdil • Petr Hrbek • Petr Hrdina • Jan
Hric • Miroslav Hricenko • Milan Hriň • Jana Hrnčířová • ing. dr. Oldřich Hromádko • ing. Alena Hromádková • Marie
Hromádková • Marta Hroníková • Hana Hrubešová • Lubomír Hrubý • Vladimír Hrubý • Zdeněk Hrubý • Jan Hrudka •
Karel Hruška • Milan Hruška • Miloš Hruška • Petr Hruška • Pavel Hrůza • Roland Hübber • doc. dr. Milan Hübl CSc. •
Pavel Hübner • Vladimír Hučín • Ladislav Hudec • Stanislav Hudec • Antonín Hudský • Dušan Hudymač • Ondřej Hůlek •
Pavel Hurt • Jaroslav Hutka • Vladimír Hütter • dr. Martin Hybler • Věra Hykšová • dr. Václav Hyndrák • Mikoláš Chadima •
Vladislav Chaloupka • Věra Chaloupková • František Chalupecký • Bohumil Charvát • Jiří Chmel • Ivana Chmelíčková •
Hana Chmelová-Pípalová • Jaroslav Chnapko • Vlasta Chramostová • Heřman Chromý • Daniel Chrz • Jan Chudomel •
Petr Chudožilov • Miroslav Ilek • Zdeněk Ingr • František Innemann • Jaroslav Jablonský • Dušan Janáček • Bohumír
Janát • Jiří G. Janeček • ing. Ludmila Jankovcová • Petr Janočko • František Janulík • Přemysl Janýr • Rudolf Jaroň • dr.
Karel Jaroš CSc. • ing. Milan Jaroš • dr. Oldřich Jaroš • Pavel Jaroš • Eva Jarošová • doc. dr. Věra Jarošová CSc. • Jitka
Jašková • Jaroslav Javorský • Tomáš Jedlička • Jiří Jelínek • Jiří Jelínek • Petr Jelínek • Marie Jelínková • Zuzana Jelínková •
Pavel Jeřábek • Pavel Jeřábek • prof. dr. Zdeněk Jičínský DrSc. • František Jílek • ing. Otakar Jílek • Tomáš Jína • Antonín
Jíra • ing. Jaroslav Jíra • Karel Jiráček • doc. dr. František Jiránek • Miroslav Jirásek • Václav Jirásek • Miroslav Jirounek •
Ivan Jirous • Tomáš Jirousek • Juliana Jirousová • Věra Jirousová • Jaroslav Jírů CSc. • Arnošt Jiřík • Jiří Jiřík • dr. Miroslav
Jodl CSc. • Jana Joglová • dr. Josef John • ing. Jarmila Johnová • Zbyněk Jonák • ing. Jiří Judl • Libor Junek • Josef Jung •
Michal Jung • Simona Jungová • Ivana Jůnová • Hana Jüptnerová • Pavel Juráček • Alois Jurník • Jan Just • Miroslav
Kabele • Jaroslav Kabelka • Petr Kabeš • dr. Rudolf Kabíček • Nikola Kabourková • Jana Kábrtová • Pavel Kačírek • dr.
Oldřich Kaderka • prof. dr. Miroslav Kadlec • Pavel Kadlec • Pavel Kadlec • Petr Kadlec • Petr Kadlec • prof. dr. Vladimír
Kadlec DrSc. • dr. Erika Kadlecová CSc. • Jindra Kadlecová • Jan Kadubec • Monika Kafková • Petr Kahovec • Václav
Kaiser • Anna Kaiserová • ing. Petr Kajnar • ing. Stanislav Kalisz • Roman Kamarád • Antonín Kamiš • Walter Kania •
Jaroslava Kanivková • Eva Kantůrková • Jan Kapek • Bohuslav Kaplan • Pavel Kapustík • Dagmar Kapustíková • Svatopluk
Karásek • Pavel Kardoš • Jiří Karlík • Viktor Karlík • Olga Karlíková • Jiří Kasal • Jiří Kaša • Jakub Kaše • prof. dr. Vladimír
Kašík • Antonín Kašpar • Hynek Kašpar • Zdeněk Kašťák • Martin Katina • dr. František Kautman CSc. • František
Kautský • Ludvík Kavín • dr. Anna Kavinová • Hilmar Kayser • Marianna Kayserová • JUDr. Jan Kazda • Josef Kazík •
Zdeněk Kazík • Jan Keller • Marta Kellerová • Peter Kerestúr • Jan Keřlík • Jan Kindl • Jan Kišš • Aloisie Kiulpekidisová •
Mojmír Klánský • Oldřich Klein • Jiří Kleiner • Jan Klement • Petr Klement • Alexandr Kliment • PhDr. Helena Klímová •
dr. Bohumil Klípa CSc. • Jan Klofáč • prof. dr. Jaroslav Klofáč CSc. • doc. dr. Vladimír Klokočka • Viktor Klouda • Jaroslav
Kmošek • Theodor Knobloch • Michal Kobal • Božena Kobalová • Eva Kobrová • Petr Kobylka • ing. Alfréd Kocáb •
Miroslav Kocev • dr. Jiří Kocourek • Petr Kocum • Ludmila Kočí • Zdeněk Kočí • Lída Kočová • Zina Kočová (Freundová) •
Lubor Kohout • doc. dr. Luboš Kohout CSc. • ing. Milan Kohout • Pavel Kohout • Jiří Kohoutek • Zdeněk Kohoutek • Tereza
Kohoutová-Boučková • Vilma Kohsová • Arnošt Kohút • František Kolář ml. • Jiří Kolář • Roman Kolář • Jaroslav Kolčava •
Vladimír Kolínek • Daniela Kolínková • ing. Ladislav Kolmistr • Jiří Kolouch • MUDr. Vladimír Komár • Alena Komárková •
dr. Božena Komárková • Mária Komárová • Alexandr Komaško • dr. V. Václav Komeda • Pavol Koniar • Michael Konůpek •
Jana Konvalinková • Iveta Kopecká • Martin Kopecký • Petr Kopeček • Jaroslav Kopis • MUDr. Milan Kopřiva • ing. Tomáš
Kopřiva • Petr Kopta • Miroslav Koptiš • Karol Korbel • František Korbela • Jan Korbelík • doc. ing. Miloslav Korbelík •
Miloslav Korbelík • Marta Korbelová • Petra Korbelová • Vavřinec Korčiš • Vavřinec Korčiš ml. • Josef Kordík • Jan
Koroptvička • ing. Jiří Kořínek • Vladimír Kos • Pavla Kostková • dr. Karel Kostroun • Jiří Kostúr • Milan Košař • Miroslav
Košař • Jiří Kot • PhDr. Vladislav Kotek • ing. Jan Kotlas • Iva Kotrlá • Zdeněk Kotrlý • Martin Kottas • Jaroslav Kouba •
Petr Kouba • Božena Koucká • Jan Koudela • Jindřich Koudelka • Josef Koudelka • Libuše Koudelková • Alena Koudelová •
Jaroslav Koukal • Jiří Koula • Anna Koutná • ing. Bedřich Koutný • Bohumil Koutný • JUDr. Jaroslav Koutský • Kamil
Koutský • Karel Koutský • Jiří Kováč • Petr Kováč • Zdena Kováčová • Petr Kovář • Karel Kovařík • Václav Kovařík •
Václav Kozák • ing. Petr Kozánek • Jiří Kozelka • Jan Kozlík • Ivan Kožíšek • Ivan Kožíšek • Miroslav Krajča • Zdena
Krajčová • Jan Král • Josef Král • Milan Král • doc. ing. Miloslav Král CSc. • Miloš Král • Vladimír Král • Vlastimil Králík •
Alexandr Kramer • Jitka Kramperová • Jan Krátký • Bohumil Kratochvíl • Jiří Kratochvíl • Jiří Kratochvíl • Jiří Kratochvíl •
Marie Kratochvílová • Vladimír Kraupner • Eva Kraupnerová • Karel Kraus • Karel Kraus • Miloš Kraus • Milan Krebes •
Petr Kreibich • Roman Kreitl • Josef Krejča ml. • Jaroslav Krejčí DrSc. • Jaroslav Krejčí ml. • ing. Petr Krejčí • Taťjana
Krejčí • František Krejčík • František Kriegel • Andrej Krob • Ria Krolopová-Rösslerová • Petr Kronďák • Vladimír Kroul •
Daniel Kroupa • JUDr. Vojtěch Krumpera • Milan Krumpholec • Karel Krúpa • Vladislav Krupička • Jan Křelina • doc. dr.
Jan Křen DrSc. • Jan Křivan • Ivo Křivánek • Jiří Křivský • Josef Kříž • doc. ing. Karel Kříž CSc. • PhDr. Petr Kříž • René
Kříž • Jiří Křižan • Daniel Křížek • Marie Rút Křížková • Veronika Křížová • ing. Bohumil Kuba • Ján Kubáň • Jan Kubánek •
Milada Kubelková • Jiří Kubíček • Věra Kubíčková-Kabešová • Marta Kubišová • Emil Kučera • Jan Kučera • Karel Kučera •
Lumír Kučera • Martin Kučera • Pavel Kučera • Pavel Kučírek • Jiří Kufner • Josef Kuhn • Dalibor Kuch • Jaroslav
Kuchyňa • Ilona Kuchyňová • Jaroslav Kukal • Jaroslav Kukol • Zdeněk Kulík • Daniel Kumermann • Alena Kumprechtová •
Václav Kůs • prof. PhDr. Miroslav Kusý CSc. • Jaroslava Kušnírová • Štefan Kuštek • Ladislav Kvapil • Miroslav Kvašňák •
Pavel Kvíčala • Zdeněk Kvítek • Alois Kýhos • Ivan Kyncl • Karel Kyncl • Jaroslav Kytlica • MUDr. Tatiana Labská • Viktor
Labský • dr. Michal Lakatoš CSc. • Ladislav Lála • Ivan Lamper • Jan Lamper • Dana Lamperová • doc. dr. Václav Lamser
DrSc. • Lilian Landová • Pavel Landovský • Radek Langhammer • ing. Karel Lánský • Miroslav Latta • dr. Vasil Latta •
Vendelín Laurenčík • Roman Láznička • Jiří Lederer • Elżbieta Ledererová • Miroslav Lehký • Jiří Lejnar ml. • Milan
Leroch • Josef Lešňanský • ing. Jan Leštínský • Gabriel Levický • Vasil Levý • ing. Otta Líbal • Vladimír Líbal • Vladimír
Liberda • Jaroslav Linhart • Karel Linhart • Milan Linhart • Vladimír Linhart • Romana Linhartová • Petr Lípa • dr. Ladislav
Lis • Bohumír Liška • František Liška • Oldřich Liška • Tomáš Liška • Zdeněk Liška • Jaromír Litera • ing. Jan Litomiský •
Martin Litomiský • Petr Lívanský • František Lízna • Oliver Lois • Jiří Lokša • Jan Lopatka • Anna Lorencová • Oldřich
Loukota • dr. Emil Ludvík • René Ludvík • Václav Luhan • Andrej Lukáček • Ivan Lukáš • Maxmilián Lukášek • Klement
Lukeš • Pavel Lukeš • Silvestra Lupertová-Chnapková • Václav Lyalikoff • Vladimír Macák • Jiří Macek • Richard Macek •
Charlotta Máčková • Věroslav Mach • Jan Macháček • Pavel Macháček • Zdena Macháčková • dr. Sergej Machonin • prof.
dr. Milan Machovec DrSc. • Vratislav Machulka • Petr Maišaidr • Hana Malá • Radislav Málek • Jaroslav Malfait • prof. dr.
Josef Malický • Vladimír Malík • Ladislav Malý • dr. Radomír Malý • Václav Malý • Václav Malý • Zdeněk Malý • Vladimír
Man • Ivan Maňásek • František Mareček • Miloslav Mareček • Lenka Marečková • Aleš Marek • Jaroslav Marek • Jiří
Marek • Jiří Marek • Karel Marek • Vladimír Marek • Vladimír Marek • Jiří Mareš • Květa Marková • Luděk Marks •
Vlastimil Markytán • Bohumil Marousek • Lubomír Marousek • Radovan Martínek • Anna Marvanová • Jan Mařík • Ladislav
Mařík • Stanislav Masarik • Jaroslav Máslo • Ivan Mašek • Jan Mašek • Miloslav Mašek • Petr Mašek • Jelena Mašínová •
Alena Mašková • František Maštera • Marie Mašterová • Miroslav Matěcha • Jiří Matoušek • René Matoušek • Jaroslav
(Josef) Matras • Zdeněk Matuszek • Martin Matuštík • Kyra Matuštíková • Michal Matzenauer • Jitka Matzenauerová •
Marie Matzenauerová • František Maxera • Leoš Mayer • Michaela Mayerová • Rostislav Mazánek • Marta Mazánková •
Ivan Medek • Eliška Meissnerová • Věra Meissnerová • doc. dr. Hana Mejdrová CSc. • dr. Evžen Menert CSc. • Robert
Merganz • Vladislav Merhaut • Jan Metyš • doc. dr. Jaroslav Mezník • ing. Zbyněk Mička • Radek Mihálik • ing. Aleš
Michalík • Otakar Michl • doc. dr. Karel Michňák • Otakar Mika • Milan Miklas • Jana Miklušáková • Věra Mikulová •
Miroslav Milanovský • Pavel Mildner • Tomáš Miller • Stanislav Miloš • Stanislav Milota • ing. Ivan Miluška • PhDr. Alena
Míšková • Jan Mládek • MUDr. Jaroslav Mlčák • Jaroslav Mlejnek • Josef Mlejnek • Ota Mlejnek • Ivo Mludek • doc. dr.
Ján Mlynárik • doc. dr. Zdeněk Mlynář CSc. • Milan Moletz • Vlastislav Moravec • Petr Motal • Ervín Motl • Karel Motl •
Zdeněk Motloch • Otakar Moučka • Kamila Moučková • Rudolf Mraček • Jiří Mrázek • Karel Mrázek • Martina Mrázová •
Jana Mrkvová • Jaroslav Mucka • Petr Mudrik • Aleš Müller • Jiří Müller • Františka Müllerová • Rudolf Münz • Věra
Münzová • dr. Pavel Muraško • ing. Oldřich Musil • Jana Musilová • Vladimír Muzička •Olga Muzičková • Pavel Myslín •
Oldřich Myška • Monika Nadrchalová • Jan Najman • Jakub Najmr • ing. arch. Pavel Nauman • Augustin Navrátil • dr.
Jaromír Navrátil CSc. • Robert Nebřenský • Miroslav Nečas • Jan Nedvěd • Ladislav Nedvěd • Dana Němcová • Helena
Němcová • Marcela Němcová-Kubínová • Markéta Němcová-Fialková • Pavla Němcová-Paloušová • Rostislav Němčík •
Richard Němčok • David Němec • František Němec • Jaromír Němec • Jiří Němec • Ondřej Němec • Martin Němeček •
Antonín Němejc • Jiří Neplech • dr. Vladimír Nepraš • Vladimír Nepustil • Boris Netopil • Jana Neumanová CSc. • Josef
Nevyhoštěný • Zdeněk Nevyhoštěný • Jiří Newerla • Pavel Nováček • Vítězslav Nováček • František Novák • František
Novák • Jiří Novák • Jiří K. Novák • Ladislav Novák • Martin Novák • Miloš Novák • Petr Novák • Tomáš Novák • Václav
Novák • Eva Nováková • Jaroslava Nováková • Radka Nováková • Zuzana Nováková • Tibor Novotka • Igor Novotný •
Jaroslav Novotný • Michal Novotný • Milan Novotný • Pavel Novotný • Tibor Novotný • Miroslav Nový • Miroslav Nový •
ing. Miroslav Nývlt • Bohumil Obdržálek • Irena Obdržálková • Vladimír Oborský • Lubomír Obruča • Jarmila Obručová •
Bohuslav Odolán • Jaroslava Odvárková • Josef Ohera • Milan Ohnisko • Josef Olšanský • Jiří Olt • Vratislav Ondráček •
Jaroslav Ondrák ml. • dr. Jaroslav Opat DrSc. • Josef Opočanský • Pavel Opočenský • Tatjana Oppelová • Věra Oppelová •
Jaroslav Opršal • Jan Oravec • Daniel Orság • dr. Milan Otáhal CSc. • Petr Ouda • Josef Ouroda • Karel Outrata • Eduard
Ovčáček • Zdeněk Pacina • ing. Jiřina Pacinová • dr. Ludvík Pacovský • Julie Pacholíková • Vladimír Pajer • ing. Pavel
Paláček • Aleš Palán • Jiří Pallas • RNDr. Martin Palouš • doc. PhDr. Radim Palouš • Petr Panák • Milan Panc • Walter
Panc • František Pánek • Jan Pánek • Milan Pankráz • Ladislav Papež • Radek Pára • Miloslava Parčová • Viktor Parkán •
Jan Pařízek • Eva Pařízková • Jarmila Pařízková-Kratochvílová • Petr Pastrňák • Antonín Pata • Václav Patejdl • dr.
Patejdlová-Horčicová • Hana Pátková • prof. dr. Jan Patočka DrSc. • Jan Patočka ml. • Jan Pavelka • dr. František Pavlíček •
Jiří Pavlíček • Vladimír Pavlík • Milan Pavlištík • Pavel Pavlovský • Blanka Pavlů • MUDr. Jan Payne • Petr Payne • Karel
Pazdera • Otto Pazourek • Karel Pecka • Karel Pecka • Anna Pechancová • Zdeněk Pechar • Marta Pecharová • Marta
Pecharová • Jozef Pekárik • Pavel Pěkný • Tomáš Pěkný • ing. Antonín Pelc • Jan Pelc • Ivan Pelíšek • Zuzana Pelíšková •
Jan Pellant • Pavel Petera • Jiří Petr • Miloš Petr • RNDr. Zbyněk Petráček • Karel Petráň • Jan Petránek • Jana Petrová •
Kamil Petrovický • Stanislava Petrovová • Miroslav Petříček • Radovan Petřík • Irena Petřinová • Tomáš Petřivý • dr.
Karel Pichlík • Zdeněk Pika • Jan Pilnáček • Jaroslava Pilnáčková • dr. Zdeněk Pinc • Vladimír Pinter • Marcela Pinterová
• Zdeněk Piras • Jana Pirasová • Jaromír Piskoř • Milan Píša • Vojtěch Píša • Stanislav Pitaš • dr. Petr Pithart • Bohdan
Pivoňka • MUDr. Bedřich Placák • Jan Placák • Ladislav Plíva • František Podaný • Zdeněk Podhorský • Petr Podhrázký
• Dana Podolská • Jiří Podolský • Michaela Pohanková-Němcová • dr. Peter Pohl • Petr Pohořelský • Antonín Pojar •
Jaroslav Pojer • Karel Poklop • dr. Bohumil Pokorný • Jiří Pokorný • Miloš Pokorný • Vladimír Pokorný • ing. Zdeněk
Pokorný • Rudolf (Pavel) Poláček • ing. Lubomír Polák • Miroslav Polák • Alena Polanská • Antonín Poljak • Jiří Polma •
František Polomík • Radim Ponča • Hana Ponická • Jiří Popel • Oldřich Popelka • Jara Popelová • Milan Porada • Ondřej
Pospíchal • Petr Pospíchal • Robert Pospíchal • Jan Pospíšil • Jiří Pospíšil • Luboš Pospíšil • Miroslav Pospíšil • Anna
Pospíšilová • Jiří Postawa • František Postupa • Martin Poš • Petr Pouba • Dušan Poupa • ing. Alena Poupová • Věnceslava
Povolná • dr. František Povolný • ing. Václav Povolný • Eduard Prášek • Karel Prášek • Ilja Pravda • Ladislav Pražák •
Jan Pražma • Vladimír Príkazský • Jan Princ • ing. Květa Princová • Drahuše Proboštová • Martin Prochaska • Jaroslav
Procházka • Miroslav Procházka • Tomáš Procházka • ing. Václav Procházka • Jarmila Procházková • Lenka Procházková •
Petr Prokeš • Helena Prokopová • Josef Pros • Milan Pruner • JUDr. Josef Průša • Mojmír Průša • Zdena Přecechtělová •
Jana Převratská • Lubomír Přikryl • dr. Zdeněk Přikryl • dr. Tomáš Pštross • Jan Ptáček • Jaroslav Ptáček • Jaroslav
Pták • Juraj Puci • Jan Pukalík • Václav Pulda • Zdeněk Pumpr • Jaroslav Rada • Ladislav Radič • Petr Ragan • Marie
Raganová • Roman Rákosník • Jan Rampich • Pavla Rašková • Petr Rathouský • Miloš Rejchrt • Štefan Rejko • Miroslava
Rektorisová • Barbara Resnerová • Vratislav Riedl • Ivana Riedlová • Marie Riesichová • Aleš Richter • František Richter •
dr. Milan Richter • Miroslav Richter • dr. Vladimír Richter • Zuzana Richterová • Milan Roček • Dušan Roháček • Angelika
Rommelová-Hanauerová • Miroslav Rosendorf • Božena Rosolová • ing. Pavel Roubal • ing. Věra Roubalová • Josef
Rozmiler • Jan Rozsypal • Dana Rücklová • ing. František Rudl • Miloš Rudolf • Jakub Ruml • Jan Ruml • Jiří Ruml • Ivo
Rumler • Jiřina Rumlová • doc. ing. Antonín Rusek • ing. Antonín Rusek • Ivan Rusek • Marie Rusková • Pavel Rušej •
Miroslav Růžička • Ota Růžička • dr. Tomáš Růžička CSc. • Alžběta Růžičková • ing. Pavel Ryba • Zbyněk Ryba • Olga
Rybková • Alena Rybová • Jan Rydval • Vladimír Rygel • dr. Pavel Rychetský • Olga Rychtářová-Hochmanová • Karel
Rypl • Jiří Rys • ing. Zora Rysová • ing. Zdenka Řeháková • ing. František Řehánek • prof. dr. Vladimír Říha • doc. dr.
Marie Říhová CSc. • ing. Naděžda Sáblíková • Stanislav Sadílek • Hubert Sádlo • Vilém Sacher • Jiří Sachr • Vítězslav
Sachr • ing. Pavel Saidl • Lumír Salzmann • Tomáš Sanetrník • Iva Sanetrníková • Lubomír Sapoušek • Dušan Sazama •
Ján Sedal • Vojtěch Sedláček • Helena Seidlová • Jaroslav Seifert • Pavel Seifter • dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová •
Ivo Semerád • Antonie Seykorová • Jan Schneider • Miroslav Schneider • Martin Schovánek • ing. Daniel Schubert •
Naděžda Schulzová • Igor Sibilla • Karol Sidon • Dušan Skála • Martin Skála • Pavel Skála • Miroslav Skalický • Marie
Skálová • František Sklenář • Radek Skryja • Eliška Skřenková • Libor Skříček • dr. Milan Skřont • Květa Slabá • dr. Aleš
Sládek CSc. • David Sládek • Oldřich Sládek • Karel Slach • Bohumil Sláma • Josefa Slánská • Jaroslav Slánský • ing.
Rudolf Slánský • Bohumír Slavík • Otakar Slavík • Václav Slavík • Antonín Slíva • Zdeněk Slíva • Milan Slíž • Antonín
Slovák • Jiří Slovák • ing. Jan Smazal • Dana Smetanová • Jan Smital • Vlastimil Smolík • Vladimír Smrček • Ivan Smrčka •
Katrina Smrkovská • Bohumil Smutný • Josef Smutný • Věra Sobotková • Ladislav Socha • Jan Sokol • Lubomír Sokol •
Václav Sokol • Jan Soldán • Štěpán Sommer • Tomáš Sommernitz • Zdeněk Sosna • David Souček • doc. dr. Jan Souček •
Jaroslav Souček • Tomáš Souček • Miloš Soudský • Karel Soukup • ing. Marie Soukupová • Jaroslav Soušek • Zdeněk
Spálovský • Jaroslav Spurný • Václav Srb • Helena Srncová • Ivan Staněk • Stanislav Staněk • Andrej Stankovič • Olga
Stankovičová • Marie Staňková • Eva Stará • František Stárek • Martin Starinský • Jaromír Starý • Ivan Steffel • Jan
Stehlík • ing. Josef Stehlík • Josef Stehlík • Dana Stehlíková • Petr Steiner • Josef Steklý • Vladimír Stern • Jana
Sternová • ing. Jaromír Stibic CSc. • Jarmila Stibicová • Petr Stoklasa • Ilja Storoženko • František Straka • Rudolf
Straka • Vladimír Straka • Oldřich Stránský • Jiří Strháň • Libor Strobach • Aleš Středa • Jiří Středa • Pavel Stříbrný •
Pavel Studený • dr. Eva Stuchlíková • dr. Čestmír Suchý • František Suchý • Rudolf Suchý • Jaroslav Suk • Petra Suková •
Věra Suková • Antonín Svárovský • František Svatuška • Arnošt Svejkovský • Jan Svoboda • Jindřich Svoboda • Jiří
Svoboda • Miroslav Svoboda • Miroslav Svoboda • Stanislav Svoboda • Hana Svobodová • Jarmila Svobodová • Xenie
Svobodová • Vojen Syrovátka • Dorka Syrovátková • Jan Šabata • doc. dr. Jaroslav Šabata CSc. • Václav Šabata • Anna
Šabatová • Anna Šabatová st. • Jan Šafránek • Jan Šafrata • Ingrid Šafratová • Antonín Šach • doc. dr. František Šamalík
DrSc. • Petr Šantora • Boris Šapov • JUDr. Josef Šárka • Jiří Šašek • PhDr. Jaromír Šavrda • Dolores Šavrdová • Jan
Šeba • ing. Václav Šebek • ing. Jana Šebková • Marie Šebová • Roman Šedivý • Ilja Šedo • Zdeněk Šefl • Miroslav Šejna •
Michal Šembera • ing. Jan Ševčík • Martin Ševčík • Radim Ševčík • Jaromír Šídlo • Zdeněk Šichor • PhDr. Jiřina Šiklová
CSc. • František Šilar • prof. ing. Věněk Šilhán CSc. • Jitka Šilhánová • dr. Libuše Šilhánová CSc. • Eva Šimandlová • Petr
Šimánek • ing. arch. Lumír Šimeček • Ivana Šimková-Hyblerová • doc. ing. Bohumil Šimon CSc. • Marek Šimon • Marie
Šimoníková • Jitka Šimonová • Jan Šimsa • Martin Šimsa • František Šimůnek • doc. dr. Jan Šindelář CSc. • Alena Šišková •
Bohumil Šitavanc • Otakar Škarohlíd • Štefan Škoviera • Jan Škrabánek • Lenka Škrabánková • Vladimír Škutina • Rudolf
Šlajer • Miroslav Šlanbera • ing. Karel Šling • dr. Dana Šmejkalová • Zdeněk Šmerda • Martin Šmíd • Pavel Šmída • Pavla
Šmolíková • Vlastislav Šnajdr • Milan Šolc • Ruth Šormová • Milan Špička • JUDr. Petr Šplíchal • Miroslav Šrámek • Pavel
Šremer • Zdeněk Štefl • Jiří Štencl • Bára Štěpánová • dr. Stanislav Štěrba • Jan Štern • František Štětina • Miluše
Števichová • Dušan Štipala • Marek Štolba • Marie Štolovská • Věra Šťovíčková • Klaudius Štrobl • Vladimír Štučka •
Vlastislav Štulíř ml. • Věra Šubrtová • Petr Šulák • Pavla Šuláková • ing. Aleš Šulc • Antonín Šulc • Zdislav Šulc • Olga
Šulcová • dr. Miroslav Šumavský • Petruška Šustrová • Robert Šüttö • Jaroslav Šváb • Jaroslav Šváb • Milada Švandová •
PhDr. Oldřich Švarny • Anna Švecová • Marek Šved • Jiří Švejda • Marie Švermová • Jaroslav Švestka • Petr Švestka •
Karel Švorčík • Pavel Tajovský • Josef Takacs • Michal Talo • Robert Tandelmayer • prof. dr. Vladimír Tardy • Dominik
Tatarka • Petr Taťoun • Karel Tauš • Eva Teichmannová • František Tesař • PhDr. Jan Tesař CSc. • Igor Tesařík • Jan
Thoma • Jiří Tichý • Taťána Tobolová • Pavel Todorov • Josef Tokarz • Františka Tokarzová • Pavel Toman • Petr Toman •
Věra Tomanová • Alois Tomášek • Jindřich Tomášek • Tom Tomášek • Prokop Tomek • Jindřich Tomeš • Julius Tomin •
Zdena Tominová • Petr Tomíšek • Oldřich Toninger • Filip Topol • Jáchym Topol • Josef Topol • Tomáš Toulec • Miroslav
Toušek • Jana Toušková • Jan Tranžík • Jan Trefulka • Miloslav Trégl • JUDr. Jozef Trenčanský • Ludovít Trenčanský •
Karel Trinkewitz • Vladimír Trlida • doc. ing. Jakub Trojan • Václav Trojan • Petr Trojánek • Jiří Trombík • Vlastimil
Třešňák • Jaroslav Tuček • Bohumil Tůma • Josef Tůma • Jana Tůmová • Zdenka Tůmová • František Tumpach • Eva
Turnovcová • Tomáš Turnovec • Tomáš Tvaroch • Petr Tvrdík • Jiří Tvrdoch • Jan Tydlitát • Věra Tydlitátová • ing. Miroslav
Tyl • dr. Milan Uhde • Jiří Uher • Peter Uher • ing. Petr Uhl • Karel Uhlář • ing. Antonín Uhlík • Jiří Uhrín • Jan Ulrich •
Dušan Unger • Jan Unger • Jaroslav Unger • Ivana Ungerová • Jan Urban • ing. Jaromír Urban • Zdeněk Urban • Zdeněk
Urbánek • Ladislav Uruba • ing. Richard Urx • Luisa Urxová • Pavel Uxa • doc. dr. Růžena Vacková • Ludvík Vaculík •
Zdeněk Vaculík • ing. Polina Vaculíková CSc. • Vít Vaďura • Jaroslav Vágner • Lucie Váchová • Zdeněk Vachtl • Jaroslav
Vajdík • Jiří Vala • Vladimír Valečko • Alois Válek • PhDr. Aleš Valenta • Olga Valešová • Robert Valík • Běla Válková •
Vlastislav Valtr • Jiří Váňa • dr. Jiří Vančura • František Vaněček • Dagmar Vaněčková • Hana Vaněčková • Jaroslav
Vaněk • Jiří Vaněk • Jiří Vaněk • Josef Vaněk • Jan Vaník • Helena Vaňková • Ilona Vargová • Jana Vašatová • Zdeněk
Vašek • Petr Vašíček • dr. Zdeněk Vašíček • Miloslav Vašina • Jindřich Vaško • Eva Vašková-Joachimová • Petr Vávra •
Vladimír Včel • František Veis • Jan Vejvoda • Drahomíra Vejvodová • Filip Velas • Jan Velát • RNDr. Otakar Velínský •
Stanislav Veriger • Břetislav Verner • Jan Vesecký • Barbara Veselá • Jana Veselá • Jiří Veselý • Josef Veselý • Rudolf
Veselý • Stanislav Veselý • Václav Veselý • Ota Veverka • Ivan Vilím • Stanislav Vinklárek • Milan Vištejn • Jan Vít •
Luděk Vít • dr. Jaroslav Vitáček • Jiří Vítek • Radomír Vítek • Ludmila Vítkovičová • Jan Vladislav • Milan Vlahovič •
František Vlach • Jaroslav Vlach • František Vlasák • Stanislav Vlasák • Tomáš Vlasák • Jiří Vlček • Stanislav Vlček •
JUDr. Karel Vlk • Milan Vlk • Václav Vlk • Oldřich Vnuk • Roman Voborník • Věra Voců • Radovan Vodička • Ilona
Vodičková • Jan Vodňanský • František Vodsloň • Josef Vohryzek • Olga Vojáčková • Vladimír Voják • Ivo Vojtíšek •
Dagmar Vokatá • Zdeněk Vokatý • Jaroslav Volánek • Jaroslav Volf • Jiří Volf • Marcel Volf • RNDr. Alexandr Vondra •
Přemysl Vondra • Martina Vondrová • Josef Vondruška • Milan D. Vopálka • Jana Voráčková • ing. Eva Vorlíčková • Květa
Voříšková • Prokop Voskovec ml. • Jiří Vostatek • Jaroslav Votoček • Pavel Votoček • Josef Vozáb • dr. Václav Vrabec •
Petr Vrána • Petr Vránek • Věra Vránová • Vladimír Vraštil • Ladislav Vrba • dr. Tomáš Vrba • PhDr. Václav Vrba • Vladimír
Vrba • Hana Vrbová • Lubomír Vydra • Josef Vydrář • Jana Výprachtická • ing. Alois Vyroubal • Evžen Vysloužil • doc.
MUDr. Vladimír Wagner • Petr Waltera • Štěpán Weimar • Renata Weimarová • Roman Werner • Kateřina Willigová •
Jaromír Wíšo • Robert Wittmann • Jiří Wolf • Jiří Wonka • Jan Wünsch • MUDr. Marie Zadražilová • dr. Josef Záhora • Jiří
Zachariáš • Marián Zajíček • Pavel Zajíček • Jiří Zajonc • Pavel Záleský • Lubomír Zamazal • Dušan Záň • Květuše Záňová •
Milan Zapadlo • Jaromír Zapletal • Jiří Záruba • Václav Zaspal • Ladislav Zatori • František Zavadil • Pavel Zavadil •
Vladimír Zavadil • Roman Zavřel • Jan Zbreha • Jiří Zdeněk • Rudolf Zderadička • ing. dr. Artur Zdráhal • Marie Zdráhalová •
Ctirad Zdvořáček • Stanislav Zedek • Jiří Zelenka • dr. Jiřina Zelenková • Jitka Zelenková • ing. Yvona Zelinková • Pavel
Zeman • Petr Zeman • Radek Zeman • Rudolf Zeman • Jiřina Zemanová • Zdeněk Zikmundovský • Jan Zima • Martin
Zlesák • Petr Zlesák • Jan Zmatlík • Vlastimil Zmek • Zdeněk Zolman • Vojtěch Zonyga • doc. ing. Rudolf Zukal CSc. • Vít
Zukal • Kateřina Zukalová • Jan Zvěřina • Jindřich Zvěřina • doc. ThDr. Josef Zvěřina • Josef Žák • ing. Václav Žák • ing.
Josef Žanta • Petr Žežulka • Milan Židlický • Václav Žufan

Seznam všech signatářů Charty 77, jejichž jména byla v letech 1977-1989 publikována, připravil Jiří Gruntorád.
Publikován byl v knize, kterou uspořádal Vilém Prečan: Charta 77 1977-1989. Od morální k demokratické revoluci.

Čs. středisko nezávislé literatury a Archa, Scheinfeld-Schwarzenberg – Bratislava 1990, s. 489-514.)